Zásady ochrany osobních údajů

V souvislosti s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), vás prosíme o vyjádření vašeho souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. Účelem nového evropského nařízení je větší ochrana Vašich osobních údajů a Váš větší přehled o jejich zpracovávání a Vašich právech.

Vaše údaje jsou zpracovávány výhradně v souladu s platnou legislativou. Osobní údaje zpracováváme výhradně se souhlasem klienta. Je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v námi navrženém rozsahu poskytne nebo neposkytne. Poskytnutí souhlasu je zcela dobrovolné a již poskytnutý souhlas lze odvolat. Rozsahem poskytnutého souhlasu jsme vázáni a plně ho respektujeme.

Zpracovatel:

Zpracovatelem osobních údajů je firma

  • Divinitas.r.o.
  • Eberlova 1466/2, Praha 5, 155 00
  • IČ: 172 88 631
  • podpora@indivinitas.cz

Účely zpracování:

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem realizace Vašich objednávek, pro účely fakturace a vedení evidence a pro analytické účely.

Rozsah zpracování:

Zpracováváme následující zákaznické údaje, které jsou nezbytné pro realizaci objednávek: jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, stát, telefon, mobilní telefon, název společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, e-mail a IP adresa.

Doba zpracování:

Vaše osobní údaje budou bezpečně uloženy, shromažďovány, zpracovávány a archivovány z důvodu nutnosti evidovat absolvované semináře (jelikož je potřeba dodržovat pořadí navštěvovaných seminářů) po dobu 10 let, od poslední realizované objednávky.

Reklamní služby:

Na tomto webu využíváme Vaše kontakty k zasílání reklamních či obchodních sdělení. Nepředáváme Vaše kontaktní informace třetím stranám.

Právo na přístup a přenositelnost dat:

Uživatel má právo na získání informací o účelu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. Povinností správce je předat nositeli údajů všechny o něm zpracovávané informace ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu. Uplatněním tohoto práva získává uživatel větší kontrolu nad svými osobními údaji a má rovněž možnost je v takto získané podobě předat jinému správci.

Právo být zapomenut:

Uživatel má právo na vymazání veškerých osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány a pominul-li zákonný důvod jejich případné archivace.

Zabezpečení ochrany dat:

Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů kromě společnosti Divinitas s.r.o. a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli Divinitas  s.r.o. (např. externí účetní firma), a to na základě smluv. Ochrana osobních údajů je společností Divinitas s.r.o. technicky a organizačně zabezpečena v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů. Stejné zabezpečení vyžaduje i od Zpracovatelů osobních údajů. Divinitas s.r.o. informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

V případě neposkytnutí souhlasu a osobních údajů vám nebudeme moci po nabytí účinnosti evropského nařízení poskytnout výše uvedené služby.