Typy strategií

Byla by velká chyba prostřednictvím Enneagramu rozdělovat lidi do škatulek. Nejde totiž v žádném případě o devět typů lidí, ale o devět způsobů, jakými prožíváme sebe a okolní svět a jak na něj reagujeme. V každém člověku jsou obsaženy všechny tyto způsoby (symbolika kruhu), ale jeden z nich je vždy dominantní. Ten určuje strategii, která naše prožívání a chování ovlivňuje nejvíce. Tuto dominantní strategii ještě modifikují strategie sousední (tzv. křídla), takže např. Jednička je ovlivněná Devítkou i Dvojkou. Jak je vidět v symbolu Enneagramu, každé číslo je také propojeno s dvěma dalšími typy. Kupříkladu  v případně Jedničky je to Sedmička a Čtyřka. Těmto hlubokým souvislostem se věnujeme na pokročilých seminářích Enneagramu.

Právě proto pro nás není klíčové, aby člověk již od počátku určil přesně svůj typ. Už hledání samo o sobě je procesem, který je nesmírně cenný.

Někdy je cesta k sebepoznání složitější a naše duše má svou vlastní cestu k integraci, která může vést přes křídla našeho typu, bod stresu nebo třeba strategii našich rodičů apod. Někdo proto pozná svůj typ hned, u někoho je na to potřeba mnohem více času a úsilí.

V každém případě však cesta sebepoznání, jak jsme ji představili výše, nás povede neomylně k našemu strachu a skrze něj až do Zdroje, kde nalezneme nepopsatelně vzácné dary. Mějme na paměti, že skutečným cílem je sebepoznání, nikoliv Enneagram sám, ten je pouhým nástrojem. Při tomto přístupu je však nesmírně komplexní mapou, která bez okolků a nemilosrdně odhalí naši strategii v celé její šíři a leckdy obludnosti, pomáhá nám uvidět skryté souvislosti a také se soucitem porozumět chování druhých lidí, za nímž začneme vnímat skrytou a často nepřiznanou bolest a boj ega o přežití.

 

Při poznávání své strategie je tedy důležité jít skutečně do hloubky, ke kořeni jejího vzniku. To znamená znamená najít a skutečně prožít to, čemu se nejvíce vyhýbáme, co za žádnou cenu nechceme cítit.

Typy osobností

Skupina: Tělo – Internalizovaná zlost, musí být v právu, aby ji ospravedlnila

Vyhýbá se: odsouzení, zatracení (nebýt dokonalá)

Zidealizovaná představa o sobě: Jsem dobrý, když jsem upřímný, pilný a pořádný (mám pravdu)

Kritický k sobě i druhým. Morálně přesvědčený o tom, že existuje jen jeden správný způsob. Cítí se eticky nadřazený. Oddaluje věci ze strachu, že udělá chybu. Používá často slova jako mělo by se a muset.

Životní úkol: naučit se zanechat někdy povinností, pořádku a vylepšování světa a místo toho si hrát, slavit a užívat si života. Když se jí podaří odbourat svou přecitlivělost a hněv, stáhnout zpátky svoje projekce.

Vyspělá Jednička může být kriticky pozorným morálním hrdinou.

Skupina: Emoce – Externalizovaná verze otázky „Co cítím?“, přebírání pocitů druhých

Vyhýbá se: že nejsou milováni, pocitu vlastní nehodnosti, bezcennosti

Zidealizovaná představa o sobě: Jsem dobrý, když jsem milý, nesobecký a ochotný pomoci (pomáhám)

Vyžaduje přízeň a pochvalu. Usiluje o to, aby byl milován a oceněn tím způsobem, že se pro druhé stane nepostradatelným. Oddaně plní potřeby druhých. Manipuluje. Má mnohá Já – každému blízkému příteli ukazuje jiné Já. Je agresivně svůdný.

Životní úkol: dosažení jisté míry věcnosti. Oproštění se od lichocení, falešné důvěrnosti, přemrštěné sentimentality a věčné touhy po potvrzení. „Mohu pro druhé udělat něco, co není nápadné a za co nedostanu odměnu?“

Vyspělá Dvojka pečuje a pomáhá upřímně.

Skupina: Emoce – Centrum otázky „Co cítím?“, city se zadržují

Vyhýbá se: být viděn jako neúspěšný, selhání, pocitu bezcennosti

Zidealizovaná představa o sobě: Jsem dobrý, když jsem úspěšný, kompetentní a efektivní (mám úspěch)

Usiluje o to, aby byl milován kvůli svému výkonu a kvůli tomu, čeho dosáhl. Je soupeřivý. Je posedlý dojmem, jaký na druhé dělá. Je to mistr zdání. Zaměňuje své skutečné Já se svou profesní identitou. Umí vyvolat dojem, že je výkonnější, než ve skutečnosti je.

Životní úkol: překonat a přiznat si svoje selhání a porážky, místo aby od nich utíkal. Jít do hloubky, dovolit si cítit.

Vyspělá Trojka může být schopným vůdcem, člověkem, který dobře tmelí kolektiv, kompetentním propagátorem, kapitánem vítězného družstva.

Skupina: Emoce – Internalizovaná verze otázky „Co cítím?“, dramatizace pocitů

Vyhýbá se: všednosti, být obyčejný nebo tak působit, odmítnutí, opuštění, emocionální povrchnosti

Zidealizovaná představa o sobě: Jsem dobrý, když jsem originální, citlivý a kultivovaný (jsem jiný)

Přitahuje ho nedosažitelné – ideál není nikdy to, co je tady a nyní. Je tragický, smutný, umělecky založený, citlivý. Zaměřuje se na nepřítomného milého, na ztrátu přítele. Žije více ve svém světě než realitě.

Životní úkol: vyvinout zdravý realismus a nasměrovat touhu na dosažitelné cíle. Soustředit se na přítomnost a ne utíkat do minulosti nebo budoucnosti. Najít vyrovnanost, nepadat z extrému do extrému.

Vyspělá Čtyřka je ve svém způsobu života tvořivá a schopná pomoci druhým lidem v jejich utrpění. Je oddána kráse a životu.

Skupina: Hlava – Internalizovaný strach, strach cítit

Vyhýbá se: strachu, emocionální bolesti, pozornosti ostatních, citových pout
Zidealizovaná představa o sobě: Jsem dobrý, když jsem moudrý, chytrý a vnímavý (vidím do všeho)

Udržuje citový odstup od druhých. Chrání si soukromí, neangažuje se. To, že se umí spokojit s málem, u něj představuje způsob, jak se bránit proti tomu, aby se zaangažoval. Cítí se být vysáván závazky a potřebami druhých lidí. Straní se lidí, citů i věcí.

Životní úkol: naučit se zasazovat a jednat. Vášnivě se zamilovat. Přijímat své vlastní pocity, aniž by se od nich odtahoval, neutíkat do mysli.

Vyspělá Pětka může vynikat v umění správně se rozhodovat. Umí vyjádřit velkou část citu neverbálně a umí si vážit druhých.

Skupina: Hlava – Centrum strachu, vnitřní strach se promítá do okolí

Vyhýbá se: neschopnosti, chybnému chování, nekompetentnosti, pocitu „Nevím“, zdravému riziku, chaosu, šílenství

Zidealizovaná představa o sobě: Jsem dobrý, když jsem věrný, poslušný a loajální (konám svou povinnost)

Je plný obav, koná poctivě své povinnosti, pronásleduje ho pochybnost. Váhá – přemýšlení u něho nahrazuje jednání – bojí se něco podniknout, protože když se projeví, povede to k útoku na něj. Ztotožňuje se s případy obětí útlaku, nejrůznějších nespravedlností apod., má antiautoritářský postoj, sklon se obětovat, je věrný věci. Fobická Šestka je nestálá, cítí se být pronásledovaná, a když je zahnána do kouta, zhroutí se. Kontrafobická Šestka se neustále cítí být zaháněna do rohu, a proto vychází ven, aby se postavila teroru tváří tvář agresivním způsobem.

Životní úkol: oprošťovat se od neustálého vedení vnějšími autoritami a přebírat za svůj život a za svoje pocity zodpovědnost. Především se musí odvážit podívat se do očí svému strachu a nazvat jej jménem.

Vyspělá Šestka může být skvělým týmovým hráčem, loajálním vojákem a dobrým přítelem. Bude pracovat pro věc takovým způsobem, jakým druzí pracují kvůli vlastnímu prospěchu.

Skupina: Hlava – Externalizovaný strach, strach je rozpuštěn do příjemných možností

Vyhýbá se: bolesti, strachu, hrůze, promeškání čehokoliv, nudě, citové hloubce
Zidealizovaná představa o sobě: Jsem dobrý, když jsem optimistický, veselý a roztomilý (jsem šťastný)

Tento typ ztělesňuje Peter Pan, onen puer aeternus – věčný chlapec. Je to diletant, přelétavý milenec, je povrchní, miluje dobrodružství, má k životu požitkářský přístup. Závazky mu dělají potíže, chce si nechat otevřeno více možností, chce mít stále dobrou náladu. Obecně je šťastný, lidé jsou rádi v jeho přítomnosti, má ve zvyku věci začínat, ale nedokončovat.

Životní úkol: naučit se zůstávat u bolestného tématu, bude si všímat svého napěchovaného programu – může se dostat tak daleko, že pro samé plánování a organizovaní nebude schopen se spontánně radovat.

Vyspělá Sedmička vyniká v syntéze, bývá dobrým teoretikem, je to renesanční typ.

Skupina: Tělo – Externalizovaná zlost, zlost je snadno dostupná

Vyhýbá se: slabosti, zranitelnosti, bezmocnosti, podřazenosti, být mimo kontrolu, být kontrolován, uznat porážku

Zidealizovaná představa o sobě: Jsem dobrý, když jsem spravedlivý, silný a mám převahu (jsem silný)

Působí silně a mocně, je schopen přenést pocit síly i na ostatní. Má cit pro pravdu a spravedlnost. Má mimořádně ochranitelský postoj. Zasazuje se o sebe i o své přátele, je bojovný, bere na sebe zátěž. Musí mít vše pod kontrolou. Otevřeně dává najevo zlosti i sílu, má velký respekt k protivníkům, kteří se mu postaví a bojují s ním. V kontakt s druhými vchází prostřednictvím sexu nebo konfrontace tváří v tvář. Vede nestřídmý životní styl, příliš mnoho, příliš pozdě do noci, příliš nahlas. Nerespektuje pravidla.

Životní úkol: vypořádat se s otázkou moci. Musí dávat pozor, aby svou mocí neponižoval nebo nezastrašoval druhé. Musí se naučit respektovat jiná stanoviska, neuspávat své city alkoholem a okázalými slavnostmi, hledat kompromisy a sám se držet pravidel.

Vyspělá Osmička může být vynikajícím vůdcem, zvláště pak v roli protivníka. Může být velkou pomocí pro druhé lidi, chce přátelům zajistit bezpečný průchod.

Skupina: Tělo – Centrum zlosti, zlost potlačená, pasivní agresivita

Vyhýbá se: konfliktu, dostat se mimo svou kontrolu, kontrole od okolí, nedůležitosti, silným emocím

Zidealizovaná představa o sobě: Jsem dobrý, když jsem mírný, harmonický a vyrovnaný (jsem spokojený)

Obsedantně nerozhodný, vidí zároveň všechna hlediska, je schopen nahradit vlastní přání přáními druhých a skutečné cíle nepodstatnou činností. Má tendenci narkotizovat se jídlem, televizí, pitím. Pocity zaspat. Zná potřeby druhých lépe než své vlastní, má sklon být duchem nepřítomen. Není si jist, zda tu chce být nebo nechce. Zda chce být v týmu či nikoliv. Je příjemný druhým lidem, zlost projevuje nepřímo.

Životní úkol: překonat svůj tajný cynismus. Naučit se věřit, že v sobě má jádro ze zlata a vlastní pramen energie, jenž mu dá sílu jednat cílevědomě a odhodlaně. Musí něco riskovat, aby zažil sám sebe. Dokud jen sedí a přemýšlí, bude rezignovat stále víc a víc.

Vyspělá Devítka je velmi dobrým usmiřovatelem, poradcem, vyjednávačem. Podává skvělé výkony, když jede ve vyjetých kolejích.